Fysiotherapie Lopes Cardozo Olympisch Stadion Amsterdam Oud-Zuid
Fysiotherapie Lopes Cardozo Olympisch Stadion in Amsterdam Oud-Zuid

Als lopen alleen niet genoeg is

Privacyverklaring

Privacyverklaring
2mei 2018

U mag verwachten dat Fysiotherapie Lopes Cardozo zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met
persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Fysiotherapie Lopes Cardozo naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens

Fysiotherapie Lopes Cardozo
Van der Veerelaan 71
Amstelveen
Telefoon: 06-24106360
E-mail: lopes.cardozo@ziggo.nl
Functionaris gegevensbescherming: V.Lopes Cardozo

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat Fysiotherapie Lopes Cardozo ervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. Wanneer u bij ons een afspraak maakt geeft u hiervoor uw toestemming. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Fysiotherapie Lopes Cardozo neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.
Welke persoonsgegevens Voor uw consult en/of behandeling bij Fysiotherapie Lopes Cardozo is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, de naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer en bankrekeningnummer.

Delen van persoonsgegevens

Behalve uw zorgverlener heeft binnen Fysiotherapie Lopes Cardozo een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de praktijk, producenten van op maat gemaakte zolen en hulpmiddelen, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

Fysiotherapie Lopes Cardozo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Fysiotherapie Lopes Cardozo onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Delen van persoonsgegevens met : Huisarts, verwijzer
Reden: Rapportage ter informatie
Persoonsgegevens : Naam of NAW geboortedatum, BSN, onderzoek en behandelplan
Wijze van overdracht : Mail , Post
Grondslag : Alleen na uw toestemming

Delen van persoonsgegevens met : Zorgverzekeraar, VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar)
Reden : Controle op verzekeringsrecht, Indienen declaratie
Persoonsgegevens : Naam of NAW, Geboortedatum, BSN, polisnummer, declaratie zorg declaratie hulpmiddel
Grondslag : Intramed Online

Delen van persoonsgegevens met : Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg, Softwareleverancier Intramed
Reden: Digitaal dossier, VECOZO
Persoonsgegevens : NAW, geboortedatum, BSN, onderzoek en behandelplan
Wijze van overdracht : Intramed Online
Grondslag : Verwerkingsovereenkomst

Mogelijk ontvangt Fysiotherapie Lopes Cardozo persoonsgegevens van een andere zorgverlener,
bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Fysiotherapie Lopes Cardozo afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties.

Bewaartermijn

Fysiotherapie Lopes Cardozo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.
Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, bewaart Amstelland Fysiotherapie uw gegevens niet langer dan één jaar.

Privacy-rechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u uw verzoek sturen aan info@www.fysiotherapie-lopescardozo.nl U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Fysiotherapie Lopes Cardozo reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.
Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Fysiotherapie Lopes Cardozo uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen ter attentie van dhr. V.Lopes Cardozo, via lopes.cardozo@ziggo.nl
Fysiotherapie Lopes Cardozo brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw
persoonsgegevens.
De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Fysiotherapie Lopes Cardozo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring op onze website voor het meest actuele privacy-beleid van Fysiotherapie Lopes Cardozo.